Nowy Regulamin

Od 1 stycznia 2019 obowiązuje znowelizowany Regulamin ROD

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 28 czerwca 2018 r. Oto najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone do Regulaminu ROD.

 

Regulamin ROD obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie ogrodu działkowego, dlatego bardzo istotne jest poinformowanie działkowców o zmianach, jakie w nim zapisano. Krajowy Zarząd PZD podjął decyzję o wydrukowaniu znowelizowanego Regulaminu ROD w nakładzie odpowiadającym liczbie działkowców. Został on przekazany do okręgów, skąd zarządy powinny odbierać go w liczbie odpowiadającej liczbie działkowców w ROD. Koszty Regulaminu ROD dla członków PZD zostaną pokryte ze składki członkowskiej, a działkowcy nie będący członkami PZD będą mogli go nabyć w swoim zarządzie.

 

Oto najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone do Regulaminu ROD:

1) § 2 ust. 3 – zmiana dotycząca nadawania nazw dla ROD;

2) § 9 ust. 2 pkt 4 – nowa regulacja stanowiąca o tym, że działkowiec powinien przywrócić stan sprzed naruszenia, jeśli przyczynił się do jego powstania.

3) do § 17 wprowadzono regulację dotyczącą wypowiadania umowy dzierżawy działkowej;

4) § 34 ust. 2 – wprowadzono nowy przepis zabraniający dokonywania nasadzeń na terenach ogólnych;

5) § 44 ust. 5 i 6 – wskazano postępowanie w przypadku, gdy z uwagi na ukształtowanie działki nie jest możliwe posadowienie altany w wymaganych odległościach od granicy działki;

6) § 45 ust. 2 i 3 – wprowadzono nową regulację dotycząca nadzoru nad altanami i ich parametrami przez zarząd ROD (ust. 2) i możliwość skorzystania przez zarząd do realizacji tego celu instytucji wejścia na działkę na podstawie § 73 i 74, jak również odpowiedzialności za właściwe usytuowanie altany (ust. 3);

7) § 67 pkt 2 – wprowadzono termin „ponad przeciętną miarę” odnoszący do obowiązku działkowca niezakłócania spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń;

8) § 70 – w przepisie dotyczącym wjazdu na teren ogrodu osób niepełnosprawnych zrezygnowano z przymiotnika „ruchowo”;

9) § 80 – wprowadzono regulację dotyczącą odpowiedzialności działkowca: „Działkowiec winny działania lub zaniechania, przez które PZD poniósł szkodę, odpowiada za nią osobiście. Odpowiedzialność ta obejmuje w szczególności obowiązek zrekompensowania kosztów poniesionych przez PZD w celu usunięcia naruszeń w infrastrukturze ogrodowej”;

10) § 81 ust. 3 – dopisano, że skierowane do działkowca pisma po ich zwrocie przez pocztę pozostaną w aktach ze skutkiem doręczenia również w przypadku nieprzyjęcia korespondencji;

11) § 83 ust. 4 – wpisano statutową możliwość odpracowania zaległości z tytułu niewnoszenia opłat ogrodowych za zgodą zarządu ROD.

 

Regulamin dostępny jest do pobrania w naszej zakładce. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

X