Opłaty

WYKAZ OPŁAT w 2023 roku:

1) Zgodnie z decyzją Rady Krajowej PZD składka członkowska w 2023 r. wynosi 6,00 zł od działki.

2) Opłata ogrodowa wynosi 465,00 zł przy 300 m2 (tj. 1,55 zł za m2) – działki o powierzchni powyżej 300 m2 również 1,55 zł od każdego metra powyżej 300 m2 .

3) Opłaty za wywóz odpadów komunalnych w 2023 roku wynoszą 380,00 zł od działki.

4) Opłata za dozór w sezonie jesienno – zimowym w 2023 r. wynosi 72,00 zł od działki.

5) Opłata na fundusz rozwoju na pokrycie kosztów zadań remontowych i inwestycyjnych w 2023 r. wynosi 50 zł od działki.

6) Opłata energetyczna w 2023 r. wynosi 55,00 od posiadanego podlicznika.

7) Opłata za 1 kWh wynosi 0,82 – do zużycia 250 kWh oraz 1,33 zł powyżej tego zużycia.

 

8) Opłata parkingowa zostanie ustalona na zebraniu wszystkich użytkowników parkingów. O terminie zebrania, posiadacze miejsca parkingowego zostaną powiadomieni.

 

 


Zgodnie z Uchwałą Zarządu ROD „BRZOZY” z dn. 27.07.2019.

(Uchwała nr 23/2019) kupujący działkę dokonuje wpłaty na konto ogrodu w wysokości:

 

1350 zł – opłata inwestycyjna

oraz

– 600 zł – podwyższona opłata ogrodowa – zgodnie z Uchwałą 13/I/2022 z dn. 24.06.2022.. OM PZD

 

Dokumenty poświadczające prawo do działki będą wydawane dopiero po uiszczeniu wyżej wymienionych opłat.

 


Dnia 30.06.2022. minął termin zapłaty opłat ogrodowych.

Od 1.07. będą naliczane ustawowe odsetki.

Brak uiszczenia jakiejkolwiek opłaty ogrodowej zatwierdzonej przez Walne Zebranie będzie skutkowało rozpoczęciem procedury odebrania działki.

Czy w przypadku braku zapłaty opłaty ogrodowej działkowiec może zostać obciążony odsetkami i kosztami wezwania

 


WYKAZ OPŁAT ZA DZIAŁKĘ w 2022 ROKU

 

ZA CO

ILE DO KIEDY
SKŁADKA CZŁONKOWSKA 6 zł od działki 30.06.2022.
OPŁATA OGRODOWA

1,50 zł za 1 m 2, czyli

450 zł przy powierzchni 300 m 2 oraz powiększona o 1,50 zł od każdego metra powyżej 300 m 2

30.06.2022.
OPŁATA ENERGETYCZNA 36 ZŁ OD LICZNIKA 30.06.2022.
WYWÓZ ŚMIECI 350 ZŁ od DZIAŁKI 30.06.2022.
FUNDUSZ ROZWOJU 50 30.06.2022.
DOZÓR JESIENNO – ZIMOWY 72 30.06.2022.
POSIADACZE MIEJSCA PARKINGOWEGO 20 30.06.2022.
1 kWh 0,68 zł  
Wymiana licznika 50 zł 30.06.2022.

 

WSZYSTKIE OPŁATY PROSZĘ WPŁACAĆ NA KONTO OGRODU:

05 1090 1030 0000 0001 0837 2974

Proszę pamiętać o podaniu nr działki, której dotyczy wpłata!

WPŁAT DOKONUJEMY DO 30.06.2022.

Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki zgodnie z § 19 Regulaminu ROD

 

 

Czy można uzyskać zwolnienie z opłaty na inwestycję w ROD?

 


Wydatki w 2020r. na wywóz nieczystości stałych

miesiąc

odpady

zielone

styczeń

 

 

luty

 

 

marzec

16471,40  *

 

kwiecień

 

6457,50

maj

20088,00

19286,40

czerwiec

30942,00

9790,80

lipiec

39700,80

11623,50

sierpień

24008,40

 

wrzesień

22485,60

12915,00

październik

 

9987,60

listopad

17658,00

12300,00

grudzień

 

 

razem

171.354,20

82.360,80

Razem                                                    253.715,00

 

253.715,00 : 540 (działek) = ~ 470 zł

 

*zaskarżona do sądu podwyżka UM Tarczyn do2019

 

Wykaz opłat na sezon 2021

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w ROD prowadzonych przez PZD –  w przypadku zmiany wysokości stawek stosowanych przez podmiot świadczących usługi lub dostawę mediów na rzecz działkowca, przy których rozliczeniu pośredniczy ROD, do zmiany stawki stosowanej w rozliczeniach ROD z działkowcem nie stosuje się zasad odnoszących się do zmiany wysokości opłat ogrodowych – dokonując z działkowcem rozliczeń z tytułu mediów lub usług świadczonych na rzecz działkowca za pośrednictwem ROD, zarząd ROD obciąża działkowca wg stawek stosowanych przez podmiot zewnętrzny.

W przypadku naszego Ogrodu ulegają podwyżce TYLKO opłaty za 1 kWh i opłata za wywóz nieczystości.

1) Zgodnie z decyzją Rady Krajowej PZD składka członkowska wynosi 6,00 zł od działki.

2) Opłata ogrodowa wynosi 1,14 zł za 1 m2 działki ( tj. 342,00 zł przy 300 m2)

3) Opłata za wywóz odpadów komunalnych w 2021 roku wynosi 395,00 zł od DZIAŁKI – zwiększona o 92 zł w stosunku do roku 2020.

4) Opłata za dozór w sezonie jesienno – zimowym wynosi 50,00 zł.

5) Opłata na fundusz rozwoju na pokrycie kosztów zadań remontowych i inwestycyjnych wynosi 25,00 zł.

6) Opłata energetyczna wynosi 28,00 zł.

7) Opłata za 1 kWh na dzień 1.01.2021. wynosi 0,65 zł i jest o 0,01 zł wyższa niż w 2020 roku.

WPŁAT DOKONUJEMY DO 30.06.2021.

– po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki zgodnie z § 19 Regulaminu ROD

NUMER KONTA do wpłat:

05 1090 1030 0000 0001 0837 2974

WPŁATY WYŁĄCZNIE NA KONTO OGRODU!

W TYM ROKU KASA NIE BĘDZIE CZYNNA !!!

Druk do opłaty np. na poczcie (PDF)

 


W SPRAWACH FINANSOWYCH

(zadłużenia, energia i inne)

NALEŻY
KONTAKTOWAĆ SIĘ

BEZPOŚREDNIO

z

Panią Moniką – dział rozliczeń – 533 643 747

– od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 19:00

oraz 

rodbrzozyrozliczenia@gmail.com


ZARZĄD ROD BRZOZY PRZYPOMINA O UREGULOWANIU WSZELKICH ZALEGŁOŚCI

W OPŁATACH!

 

Zaleganie z opłatami powyżej 6 miesięcy i brak reakcji na wezwanie do zapłaty (każde wezwanie to dodatkowy koszt dla działkowca – zgodnie z Uchwałą ROD Brzozy 56/2020) stanowi podstawę do wystąpienia o jej zapłatę na drogę sądową, a także wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej i pozbawienie prawa jej użytkowania.

Brak wniesienia opłaty za zużyty prąd powoduje powstanie zaległości i zgodnie z Uchwałą ROD Brzozy 64/2020, zostanie odłączone zasilanie, co generuje dodatkowe koszty ponownego włączenia.

Działkowcy użytkujący prąd po wrześniowym spisie liczników proszeni są o wpłaty zaliczkowe za zużyty prąd.

koszt 1 kWh od 1.01.2021. = 0,65 zł

Wszystkie opłaty proszę dokonywać na konto Ogrodu

05 1090 1030 0000 0001 0837 2974


 

Uchwała o opłatach nr 56-2020


 

 

 

 

Zarząd ogrodu ROD Brzozy

Po raz kolejny zwraca uwagę użytkownikom działek, którzy zalegają z opłatami działkowymi i za zużyty prąd, aby bezzwłocznie uregulowali swoje zobowiązanie. 

Zarząd ROD Brzozy uprzedza, że w razie braku uregulowania należności wobec ogrodu zostanie odcięty prąd do altanek na nadchodzący sezon letni a także zostaną wszczęte sankcje przewidziane w Ustawie.

 

Wpłaty proszę dokonywać na konto:

05 1090 1030 0000 0001 0837 2974

 

WAŻNA INFORMACJA: w tytule operacji trzeba podać: nr działki i sektoru oraz dokonać rozdzielenia opłat (światło, parking, opłaty działkowe).

 

Druk do opłaty np. na poczcie (PDF)

Galeria
X