Opłaty

W SPRAWACH FINANSOWYCH

(zadłużenia, energia i inne)

NALEŻY
KONTAKTOWAĆ SIĘ

BEZPOŚREDNIO

Z KSIĘGOWOŚCIĄ – NR TELEFONU – 533 643 747

adres meilowy Ogrodu NIE służy do tych celów


ZARZĄD ROD BRZOZY PRZYPOMINA O UREGULOWANIU WSZELKICH ZALEGŁOŚCI

W OPŁATACH!

 

Zaleganie z opłatami powyżej 6 miesięcy i brak reakcji na wezwanie do zapłaty (każde wezwanie to dodatkowy koszt dla działkowca – zgodnie z Uchwałą ROD Brzozy 56/2020) stanowi podstawę do wystąpienia o jej zapłatę na drogę sądową, a także wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej i pozbawienie prawa jej użytkowania.

Brak wniesienia opłaty za zużyty prąd powoduje powstanie zaległości i zgodnie z Uchwałą ROD Brzozy 64/2020, zostanie odłączone zasilanie, co generuje dodatkowe koszty ponownego włączenia.

Działkowcy użytkujący prąd po wrześniowym spisie liczników proszeni są o wpłaty zaliczkowe za zużyty prąd.

Koszt 1 kWh = 0,64 zł.

Wszystkie opłaty proszę dokonywać na konto Ogrodu

05 1090 1030 0000 0001 0837 2974


 

Uchwała o opłatach nr 56-2020


 

 

Wykaz opłat na sezon 2020

Informujemy, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w ROD prowadzonych przez PZD –  w przypadku zmiany wysokości stawek stosowanych przez podmiot świadczących usługi lub dostawę mediów na rzecz działkowca, przy których rozliczeniu pośredniczy ROD, do zmiany stawki stosowanej w rozliczeniach ROD z działkowcem nie stosuje się zasad odnoszących się do zmiany wysokości opłat ogrodowych. – dokonując z działkowcem rozliczeń z tytułu mediów lub usług świadczonych na rzecz działkowca za pośrednictwem ROD, zarząd ROD obciąża działkowca wg stawek stosowanych przez podmiot zewnętrzny.

W przypadku naszego Ogrodu ulegają podwyżce opłaty za 1 kWh i opłata za wywóz nieczystości. Zarząd Rozpatrzył kilka ofert Firm zajmujących się wywozem nieczystości i wybrał tę, która finansowo jest dla nas najkorzystniejsza.

1) Zgodnie z decyzją Rady Krajowej PZD składka członkowska w 2020 r. wynosi 6,00 zł od działki (pozostaje bez zmian).

2) Opłata ogrodowa wynosi 342,00 zł przy 300 m2 (tj 1,14 zł za m2 – pozostaje bez zmian w stosunku do 2019 roku).

3) Opłata za wywóz odpadów komunalnych w 2020 roku wynosi 303,00 zł od DZIAŁKI – zwiększona o 121 zł w stosunku do roku 2019.

4) Opłata za dozór w sezonie jesienno – zimowym w 2020 r. wynosi 50,00 zł opłata bez zmian w stosunku do 2019 roku.

5) Opłata na fundusz rozwoju na pokrycie kosztów zadań remontowych i inwestycyjnych w 2020 r. pozostaje bez zmian i wynosi 25,00 zł.

6) Opłata energetyczna w 2020 r. pozostaje bez zmian i wynosi 28,00 zł.

7) Opłata za 1 kWh na dzień 15.05.2020. wynosi 0,64 i jest o 0,06 zł wyższa niż w 2019 roku.

 

WPŁAT DOKONUJEMY DO 30.06.2020.

NUMER KONTA do wpłat:

05 1090 1030 0000 0001 0837 2974

 


 

 

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu ROD „BRZOZY” z dn. 27.07.2019.

(Uchwała nr 23/2019) kupujący działkę dokonuje wpłaty w wysokości:

350 zł – wpisowe – zgodnie z Uchwałą 8/XVI/2019 z dn. 18.03.2019. OM PZD

oraz

1350 zł – opłata inwestycyjna.

 

Dokumenty poświadczające prawo do działki będą wydawane dopiero po uiszczeniu wyżej wymienionych opłat.


 

 

Zarząd ogrodu ROD Brzozy

Po raz kolejny zwraca uwagę użytkownikom działek, którzy zalegają z opłatami działkowymi i za zużyty prąd, aby bezzwłocznie uregulowali swoje zobowiązanie. 

Zarząd ROD Brzozy uprzedza, że w razie braku uregulowania należności wobec ogrodu zostanie odcięty prąd do altanek na nadchodzący sezon letni a także zostaną wszczęte sankcje przewidziane w Ustawie.

 

Wpłaty proszę dokonywać na konto:

05 1090 1030 0000 0001 0837 2974

 

WAŻNA INFORMACJA: w tytule operacji trzeba podać: nr działki i sektoru oraz dokonać rozdzielenia opłat (światło, parking, opłaty działkowe).

X